דו"ח שנתי של הרשות לניירות ערך 2022

הדו"ח השנתי של הרשות לניירות ערך לשנת 2022 עוסק במגוון פעילויות הרשות בארבעה פרקים: (1) אודות הרשות – הפרק עוסק בהיקף הפיקוח תוך תיאור המבנה הארגוני של הרשות; (2) נתוני השוק מהשנה החולפת – הפרק עוסק בתאגידים נסחרים, קרנות נאמנות ויועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות; (3) עיקרי פעילות הרשות – הפרק עוסק בארבעה יעדים של הרשות: שמירה על שוק הון הוגן, ביסוס שוק הון הציבורי והרחבתו, קידום החדשנות הטכנולוגית בשוק ההון וקידום התחרות בשוק ההון; (4)  תקציב וסעיפי דיווח נוספים – הפרק סוקר את דו"ח ביצוע התקציב לשנת 2022 ואת התקציב המאושר לשנת 2023; (5) אחריות תאגידים –  הפרק עוסק באחריות סביבתית וחברתית של תאגיד, כמו גם שקיפות ושיתוף הציבור בתהליכי קבלות החלטות והבטחת סביבת עבודה הוגנת.

להלן נסקור את עיקרי הפרק השלישי בדו"ח, המטפל בפעילות הרשות להשגת יעדים של שמירה על שוק הון הוגן, וביסוס שוק ההון הציבורי והרחבתו.

שמירה על שוק הון הוגן: הרשות סוקרת את פעילותה בשלושה מישורי אכיפה להשגת יעד זה: פלילית, מנהלית, ומעורבות בהליכי אכיפה אזרחית ופרטית. בשנת 2022 הרשות פתחה בחקירות גלויות ב-15 מקרים של עבירות הנוגעות למידע פנים, דיווח ומתן פרטים מטעים בדו"חות, תרמית בניירות ערך, הצעה ומכירה ללא תשקיף ועבירות על חוק העונשין ועל חוק איסור הלבנת הון. רוב העשייה בתחום האכיפה נסבה על מקרים של הונאת משקיעים ותיקי מעילות בחברות ציבוריות המעניקות אשראי חוץ בנקאי.

  1. אכיפה פלילית: בשנת 2022 הוגשו שמונה כתבי אישום, ושישה ערעורים לבית המשפט העליון והחלו דיונים בארבעה כתבי אישום שהוגשו שנה קודם לכן. בשנת 2022 נחתמו חמישה הסדרים לסגירת תיק בתנאים.
  2. אכיפה מנהלית: בשנת 2022 נפתחו 12 תיקים מנהלים, חלקם תיקים שנסגרו בפרקליטות והעברו למסלול מנהלי. נוהלו שני הליכים שנפתחו שנה קודם לכן בוועדת האכיפה המנהלית. סוגי ההפרות הנדונים במסלול זה עוסקים בהפרות מגוונות, כגון: אי דיווח או דיווחים מטעים, הצעה לציבור של ניירות ערך ללא תשקיף, שימוש במידע פנים, תרמית בניירות ערך ובקשה לביטול רישיון יחיד לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. גובה העיצומים הכספיים שהוטלו על ידי ועדת האכיפה המינהלית בשנת 2022 נע בין 20,000 ₪ ועד 900,000 ₪, וסך העיצומים עמד על 2,930,646 ₪ בשנה זו.
  3. אכיפה פרטית: מעורבות הרשות לניירות ערך בהליכים משפטיים אזרחיים באה לידי ביטוי בשני ערוצים מרכזיים: (א) הליכים משפטיים שבהם הרשות נתבעת; (ב) הליכי אכיפה פרטיים של דיני ניירות ערך ודיני חברות. באלה הרשות מעורבת בכמה היבטים: סיוע במימון תובענות ייצוגיות בתחום ניירות ערך ותביעות נגזרות; בחינה של הסדרי פשרה בהליכים אלה ומעורבות בהם; התייצבות בהליכים והבעת עמדות מקצועיות. הפעילות במסלול זה מנוהלת על ידי הייעוץ המשפטי של הרשות בשילוב גורמים חיצוניים, כמו הפרקליטות.

ביסוס שוק ההון הציבורי והרחבתו: הרשות מציינת כי בשנים האחרונות מתפתחות השקעות אלטרנטיביות בכלים שאינם עונים להגדרה הקלאסית של ניירות ערך ובאפיקים שלא היו מקובלים בעבר, כמו נכסים דיגיטליים שמבוססים על טכנולוגיות רישום מבוזר. התוצאה היא ירידה בהיקף של שוק ההון הציבורי, שאינה מתיישבת עם האינטרס הציבורי והלאומי לפתח שוק הון אטרקטיבי ומבוסס. על כן, הרשות הציעה לתקן את תחולת דיני נירות שיחולו גם על נכסים דיגיטליים ולהקים בורסה ייעודית.

  1. הצעה לתיקון תחולת דיני נירות ערך בנוגע לנכסים דיגיטליים: השוק המבוזר פועל כיום בהיעדר אסדרה ופיקוח. הנכסים הדיגיטליים יוצרים סיכונים גבוהים מכמה סיבות: המורכבות הטכנולוגית; פערי המידע בין הגורמים המציעים את הנכסים והשירותים לבין ההבנה והידע שיש לציבור; והיעדר אסדרה כוללת. בדו"ח שפרסם אגף הכלכלנית הראשית של משרד האוצר, "דו"ח הסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים, מפת דרכים למדיניות" מנובמבר 2022, הומלץ לתקן את חוקי ניירות ערך כך שיסדרו תחת החוק גם השקעות מהסוג הנ"ל.

הרשות לניירות ערך הקימה שתי וועדות לבחינת האסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפים לציבור, שקבעו שהפעילות בנכסים אלה עשויה להיות כפופה לתחולת דיני נירות ערך. הדו"ח של אגף הכלכלנית הראשית של משרד האוצר כלל המלצות בשלוש קטגוריות: (1) הקלת חסמי כניסה שקיימים במסגרת האסדרתית הקיימת, כגון: מתן רישיונות לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים במטבע וירטואלי והבטחת יישומו של נוהל בנקאי תקין; (2) טיוב והרחבת התשתית האסדרתית הקיימת – יש לתקן את חוקי ניירות ערך כדי שיובהר שהם חלים גם על נכסים דיגיטליים בהתאמה; (3) הומלץ לרכז את סמכויות האסדרה בידי רגולטור אחד, כאשר אחת החלופות המוצעות מתייחסת לרשות ניירות ערך כרגולטור מתאים.

  1. בורסה ייעודית: במרץ אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת-חוק ניירות ערך (תיקון מס' 70), התשפ"א–2021, שאחד מיעדיה המרכזיים הוא הקמת בורסה ייעודית – פלטפורמת מסחר שהפעילות בה מיועדת לסחר במניות של תאגידים בעלי מאפייני פעילות חדשניים. המטרה היא לקדם מסחר בניירות ערך בפלטפורמות בעלות מאפיינים משתנים וייחודים שאינן בעלות היקף עבודה כמו בורסות גדולות וראשיות. צוין כי הרחבת הבורסה לאפיקים חדשים תגוון פתרונות מימון לעסקים. הקמת בורסה ייעודית תאפשר גם חשיפה של ציבור המשקיעים למגזרי השקעה נוספים.

הרשות לניירות ערך, דו"ח שנתי, 2022; ראו:

https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-637b90c7be39b/AnnualReport2022.pdf

הצעת חוק לתיקון חוק נירות ערך (תיקון מס' 70),התשפ"א-2021, ראו:

https://www.isa.gov.il/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94/Legislation/Proposed%20Legislation/Suggestions/Documents/digital.pdf

שתפו את הכתבה:

מאת

  • גילי ענבל

    חברה בסדנת עמיתי מחקר צעירים של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

    מייל אישי: giliinbal0902@gmail.com
error

אהבתם את הפוסט? הרשמו לעדכונים וקבלו את הפוסט הבא, ישר למייל שלכם